Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, महोत्तरी

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, महोत्तरी

न्यून व्यान्डविथ Invert Color A- A A+

काेठा न‌ं. सहितकाे नागरिक वडापत्र

2076-05-18

2076-05-18


जिल्ला प्रशासन कार्यालय, महोत्तरीको नागरिक वडापत्र

सेवाग्राही महानुभावहरुले पेश गर्नु भएका सम्पूर्ण कागजातहरुको सक्‍कल समेत अनिवार्य रुपमा साथमा ल्याउनु हुन अनुरोध छ ।

 1. नागरिकता

क्र.सं.

सेवाको विवरण

आवश्यक कागजातहरु/ प्रमाणपत्रहरु

लाग्‍ने समय

लाग्‍ने शुल्क

जिम्मेवार कर्मचारी/ शाखा

गुनासो सुन्‍ने अधिकारी

कोठा नम्बर

१.१

वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता

 1. अनुसूची-१ फाराममा वडा अध्यक्षको सिफारिस
 2. बाबु र आमाको ना.प्र. । बाबुआमाको ना.प्र. नभए दाजु वा वंशज खुल्‍ने तीन पुस्ता भित्रको नातेदारको ना.प्र.र नाता प्रमाणित प्रमाणपत्र
 3. विवाहिता महिला भए पतिको ना.प्र. र विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र
 4. बाबु, आमा वा तीन पुस्ताभित्रको व्यक्तिबाट सनाखत र विवाहित महिलाको हकमा पतिको सनाखत, पति नभएमा पतिको नाता भिड्ने नजिकको नातेदारको सनाखत
 5. उक्त प्रमाणहरु पेश हुन नसकेमा वंशज खुल्‍ने अन्य प्रमाणहरु
 6. फोटो २ प्रति
 7. जन्मदर्ता, जन्ममिति खुल्‍ने शैक्षिक प्रमाणपत्र वा नाबालक परिचय पत्र
 8. अन्य जिल्लाबाट वसाइसराइ गरी आउनेको हकमा स्थानीय पञ्‍जिकाधिकारीको कार्यालयबाट जारी भएको वसाइसराइको प्रमाणपत्र, बसाइ सरी आएको जिल्लाबाट बाबु, आमा वा सनाखत गर्ने व्यक्तिको ना.प्र. को अभिलेख गरी सो भिडेको अभिलेख प्राप्‍त हुनु पर्नेछ ।

प्रमाण पुगेकोमा सोही दिन

रु १० को टिकट

प्र.अ./ ना.सु./ खरिदार

प्र.अ.को हकमा प्र.जि.अ. र अन्य कर्मचारीको हकमा प्र.अ.

१.२

वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता ( महिलाका लागि)

 1. अनुसूची-७ फाराममा वडा अध्यक्षको सिफारिस
 2. पतिको ना.प्र.र विवाह दर्ता प्रमाणपत्र
 3. विदेशी नागरिकता परित्याग गर्न कारवाही चलाएको प्रमाण
 4. पतिको सनाखत, पति नभएमा पतिको नाता भिडने नजिकको नातेदारको सनाखत
 5. फोटो २ प्रति
 6. भिसा लाग्‍ने देशको महिला भए मान्य अवधिको भिसा

प्रमाण पुगेकोमा सोही दिन

रु १० को टिकट

प्र.अ./ ना.सु./ खरिदार

प्र.अ.को हकमा प्र.जि.अ. र अन्य कर्मचारीको हकमा प्र.अ.

 

 

 

१.३

कर्मचारी परिवार

 1. जिल्लामा कार्यरत नेपाल सरकारको स्थायी कर्मचारी, सरकारी संस्थान, विश्वविद्यालय वा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत स्थायी शिक्षकका परिवार भए सम्बन्धित निकायको सिफारिस पत्र
 2. अनुसूची-१ ( वंशजको लागि) र अनुसूची -७ (वैवाहिक अंगीकृतका लागि) मा स्थानीय तहबाट सिफारिस
 3. फोटो ३ प्रति
 4. पिता/पति वा नजिकको नातेदारको ना.प्र. सहित सनाखत
 5. जन्मदर्ता, जन्ममिति खुल्‍ने शैक्षिक प्रमाणपत्र वा नाबालक परिचय पत्र
 6. विवाहित महिला भए विवाह दर्ता प्रमाणपत्र र पतिको ना.प्र.
 7. कर्मचारी परिचयपत्र

प्रमाण पुगेकोमा सोही दिन

रु १० को टिकट

प्र.अ./ ना.सु./ खरिदार

प्र.अ.को हकमा प्र.जि.अ. र अन्य कर्मचारीको हकमा प्र.अ.

१.४

नागरिकता परित्याग

 1. सक्कल ना.प्र.
 2. सक्‍कल राहदानी
 3. अनुसूची- ९ फाराम ( फोटो सहित)
 4. विदेशी राष्ट्रबाट प्राप्‍त गरेको ना.प्र.तथा राहदानी वा प्राप्‍त हुने अग्रिम जानकारी प्रत्र (No Objection Letter)

निर्णय प्रक्रिया पुगेपछि

रु १० को टिकट

प्र.जि.अ./ प्र.अ./ ना.सु/ खरिदार

 

१.५

नागरिकता प्रतिलिपी

 1. अनुसूची-३ मा सम्बन्धित वडा अध्यक्षको सिफारिस
 2. ना.प्र. को प्रतिलिपी । सो नभए ना.प्र. नम्बर एवम् जारी मिति खुलेको प्रमाण र सो को प्रतिलिपी
 3. अन्य जिल्लाबाट वसाइ सरी आएको खण्डमा वसाइसराई दर्ता प्रमाणपत्र तथा ना.प्र. जारी भएको जिल्लाको अभिलेख भिडेको प्रमाण
 4. कर्मचारी परिवारको हकमा सम्बन्धित कार्यालयको सिफारिस, कर्मचारी परिचयपत्र, ना.प्र. जारी भएको जिल्लाको अभिलेख भिडेको प्रमाण
 5. पतिको नामथर, ठेगाना समावेश गरी प्रतिलिपी लिन पतिको ना.प्र. सहितको सनाखत, विवाहदर्ताको प्रमाणपत्र र अन्य जिल्लाबाट ना.प्र. जारी भएको भए सम्बन्धित जिल्लाबाट अभिलेख भिडेको प्रमाण ।
 6. कार्यालयको फोटो ईन्ट्री अभिलेख फेला नपरेको र तथा बालिग रजिष्टरमा अभिलेख भएको खण्डमा अनुसूची ३ का अतिरिक्त अनुसूची १ मा सिफारिस, तीन पुस्ता भित्रको नातेदारको ना.प्र.सहितको सनाखत, मतदाता परिचयपत्र, जग्गा धनी प्रमाणपूर्जा लगायतका अन्य प्रमाण ।

प्रमाण पुगेकोमा सोही दिन

रु १३ को टिकट

प्र.अ./ ना.सु./ खरिदार

प्र.अ.को हकमा प्र.जि.अ. र अन्य कर्मचारीको हकमा प्र.अ.

 1. राहदानी

२.१

साधारण राहदानी

 1. रीतपूर्वक भरिएको दरखास्त फाराम ३ प्रति
 2. ना.प्र.प. - सक्कल र १ प्रति प्रतिलिपी । ना.प्र.प. शाखाबाट ना.प्र. भिडेको हुनुपर्नेछ ।
 3. नाबालकको हकमा नाबालक परिचयपत्र र निजको बाबु वा आमा मध्ये एक जनाको ना.प्र.प.को प्रतिलिपी
 4. पहिले राहदानी लिएको भए सो को सक्‍कल प्रति र प्रतिलिपी
 5. राहदानी दस्तुर तिरेको बैँक भौचर
 6. निवेदक स्बयम् उपस्थित हुनुपर्ने ।

निवेदन पेश गरेको ४५ दिन पछि ।

१० वर्ष मुनिको नाबालकको हकमा रु २५०० र बाँकीको हकमा रु ५००० । राहदानी हराएको/च्यातिएकोवा कुनै किसिमले विग्रेको भएमा दोब्बर दस्तुर

प्र.अ./ ना.सु./ खरिदार

प्र.अ. को हकमा प्र.जि.अ र अन्यको हकमा प्र.अ.

१५

२.२

द्रुत सेवाको लागि राहदानी सिफारिस

 1. द्रुत सेवा मागको निवेदनसँगै निवेदक स्वयम् उपस्थित हुनुपर्छ ।
 2. माथि २.१ मा उल्लेखित राहदानी दस्तुर तिरेको बैक भौचर बाहेक सबै कागजातहरु
 3. अनलाईन फाराम २ प्रति

प्रमाण पुगेकोमा सोही दिन

रु १० को टिकट

प्र.अ./ ना.सु./ खरिदार

प्र.अ.को हकमा प्र.जि.अ. र अन्य कर्मचारीको हकमा प्र.अ.

१५

३. मुद्दा

३.१

जरुरी पक्राउ पूर्जी समर्थन तथा पक्राउ अनुमति

 1. बाटो म्याद र सार्वजनिक विदा बाहेक २४ घण्टाभित्र थुनुवा सहित प्र.जि.अ. समक्ष पेश गर्ने ।

तुरुन्त

-

प्र.जि.अ.

 

३.२

म्याद थप

 1. थुनुवा सहित मुद्दा शाखामा पेश गर्ने

तुरुन्त

 

प्र.जि.अ.

 

३.३

मुद्दा दर्ता/ बयान / थुनछेक आदेश/ म्याद जारी

 1. प्र.जि.अ. को आदेशानुसार हुने ।
 2. अभियोग पत्रसाथ प्रतिवादीलाई कार्यालय बन्द हुने समय भन्दा कम्तीमा डेढ घण्टा पहिले उपस्थित गराउनुपर्ने।
 3. फरार प्रतिवादीको ३ पुस्ते विवरण, स्पष्ट वतन र सम्पर्क नम्बर समेत अभियोग पत्रमा स्पष्ट खुलेको हुनुपर्ने ।

सोही दिन

प्रचलित कानुन बमोजिम

प्र.जि.अ./ ना.सु./ खरिदार

 

३.४

म्याद तारेख तोक्‍ने / प्रमाण मुकरर गर्ने/ पेशी तोक्‍ने

१.सम्बन्धित प्रतिवादी तारेखमा रहेको वा म्याद / तारेख गुजारेको वा थुनामा रहेको र अंग पुगेको हुनु पर्ने ।

 

 

प्र.जि.अ. / ना.सु.

 

३.५

तारेखमा बोलाउने / तारेख थाम्‍ने

 1. तारेख पर्चा / धरौटी जम्मा गरेको रसिद सहित तोकिएको दिन प्रतिवादी आफै उपस्थित हुने
 2. पटक पटक वा एकपटक बढीमा १५ दिन तारेख थाम्‍न पाईने भएकोले सोको लागि तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्ने

सोही दिन

रु  १० को टिकट

प्र.जि.अ./ना.सु./ खरिदार

 

३.६

फैसला तयार गर्ने

प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेशानुसार हुने ।

 

प्रचलित कानुन बमोजिम

प्र.जि.अ./ ना.सु.

 

३.७

प्रमाणित प्रतिलिपी दिने

मिसिलमा संलग्‍न कागजात र निर्णय / फैसलाको प्रमाणित प्रतिलिपी लिनको लागि सरोकारवालाले तोकिएको ढाँचामा निवेदन र तोकिएको दरको टिकट टाँस गर्नुपर्नेछ।

सोही दिन

प्रचलित कानुन बमोजिम

प्र.अ. /ना.सु./ खरिदार

 

३.८

सवारी दुर्घटना मृतकका हकदार/ घाईतेलाई क्षतिपूर्ति, राहत, औषधिउपचार दिलाई भराई दिने

 1. दुर्घटना पुष्टि हुने मुचुल्का सहितका कागजातहरु ( सम्बन्धित प्रहरीबाट) ( घटना मुचुल्का, लाश बुझेको पत्र, मेडिकल प्रतिवेदन, मृतकको ना.प्र.प., नाता प्रमाणित र सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस) सहित सम्बन्धित व्यक्ति/हकदार स्वयम् उपस्थित हुनुपर्ने
 2. सवारी धनीका तर्फबाट सवारीधनी प्रमाणपत्र, विमा आलेख, अख्तियारनामा, रकम बुझाउनेको परिचयपत्र सहित सम्बन्धित व्यक्ति उपस्थित हुनुपर्ने ।

 

प्रचलित कानुन बमोजिम

प्र.जि.अ. / प्र.अ./ ना.सु./ खरिदार

 

३.९

दण्ड जरिवाना असुल गर्न

प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेशानुसार हुने ।

 

प्रचलित कानुन बमोजिम

प्र.अ./ ना.सु./ लेखापाल

 

३.१०

विगो भराउने दिलाउने

 1. मुद्दा अन्तिम किनारा भएको वा पुनरावेदन अवधि नाघेको हुनुपर्ने
 2. सम्बन्धित जाहेरवाला, घाईते उपस्थित भई ना.प्र.प. वा पहिचान खुल्‍ने कागजात सहित ( ३ वर्षभित्र) निवेदन दिनुपर्ने ।
 3. प्रतिवादी फरार रहेको / धरौटी जमानत नराखेको वा राखिएको धरौटी जमानत न्युन रही ठहरेको विगो भराउन नसकिएको अवस्थामा विगो भराउन सम्बन्धित प्रतिवादीको नेपाल सरहद भित्रको जायजेथा देखाई दरखास्त दिनुपर्ने ।

 

प्रचलित कानुन बमोजिम

प्र.अ./ ना.सु. / लेखापाल

प्र.जि.अ.

३.११

धरौटी फिर्ता

 1. यस कार्यालयबाट भएको फैसलामा चित्त बुझी पुनरावेदन नगर्ने भए सोही व्यहोरा खुलेको धरौटी फिर्ताको निवेदन
 2. ना.प्र.प. वा परिचय खुल्ने अन्य प्रमाण
 3. धरौटी रसिद

सोही दिन

रु १० को टिकट

प्र.अ./ ना.सु./ लेखापाल

प्र.जि.अ.

 1. संस्था सम्बन्धि

४.१

संस्था दर्ता

 1. संस्था दर्ताको लागि जि.प्र.का.लाई सम्बोधन गरेको तदर्थ समितिको पदाधिकारी र सदस्यहरुको संयुक्त निवेदन
 2. स्थानीय तहको सिफारिस पत्र
 3. तर्दथ समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरुले नेपाली कागजको प्रत्येक पानो तल माथि दस्तखत गरेको विधान ३ प्रति (नेपाली कागजमा)  र विधानको  PDF Format मा Scan गरेको softcopy समेत पेश गर्ने
 4. संस्था स्थापनाका लागि निम्‍न कुराहरु खोलिएको भेलाको निर्णय
  1. सर्वसम्मतले तदर्थ समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरुको चयन गरिएको
  2. सर्वसम्मतले संस्थाको नाम र ठेगाना छनौट गरिएको
  3. विधान बनाउने विषय (विधान मस्यौदा उपसमितिको गठन)
  4. जि.प्रशा.का. महोत्तरीमा संस्था दर्ता गर्ने निर्णय
  5. तदर्थ समितिले विधान पारित गरी स्वीकृतिका लागि स्थानीय अधिकारी समक्ष पेश गर्ने भनी निर्णय
 5. तदर्थ समितिका पदाधिकारीहरुको ना.प्र.प.को प्रमाणित प्रतिलिपीहरु १/१ प्रति
 6. संस्थाका तदर्थ समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको नाम, ठेगाना, सम्पर्क नं., र फोटो सहितको नामावली
 7. संस्थाका पदाधिकारीहरुको चालचलन बुझेको प्रहरी प्रतिवेदन
 8. संस्थाका पदाधिकारीहरुको सम्पत्ति विवरण
 9. तदर्थ समितिका पदाधिकारीहरु सक्कल ना.प्र.प. सहित सनाखतका बखत उपस्थित हुनुपर्ने
 10. संस्थाको नाम र उद्देश्यको विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग र निकायको राय प्रतिक्रिया लिनुपर्ने भएमा सो को सिफारिस ।

आवश्यक जाँचबुझ सकेको भोलिपल्ट

रु १०००

प्र.जि.अ./प्र.अ. /ना.सु./ खरिदार

प्र.अ. को हकमा प्र.जि.अ. र अन्यको हकमा प्र.अ.

११

४.२

संस्था नवीकरण

 1. नवीकरणको लागि जि.प्रशा.का. लाई सम्बोधन गरेको तोकिएको ढाँचाको निवेदन
 2. विधानसम्मत साधारणसभाले चालु आ.व. को लागि लेखा परीक्षक नियुक्ति, सम्बन्धित आ.व. को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन र कार्य समिति छनौट गरेको निर्णयको माइन्युटको अध्यक्ष/ सचिवले प्रमाणित गरेको प्रतिलिपी
 3. सम्बन्धित आ.व.को लागि लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, करदाता सेवा कार्यालयको सिफारिस, सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस
 4. संस्थाको प्यान (PAN) दर्ता प्रमाणपत्र  र कर चुक्ता प्रमाणपत्र
 5. जि.प्रशा.का. ले स्वीकृत गरेको संस्थाको विधानको प्रतिलिपी ( PDF फाईल समेत)
 6. संस्था प्रमाणपत्रको फोटोकपी
 7. संस्थाको लेटरप्याडमा वर्तमान कार्यसमितिको प्रमाणित नामावली
 8. कुल साधारण सदस्य संख्या खुलाएको नामावली सहितको प्रमाणित विवरण र साधारणसभा/ विशेष साधारणसभामा उपस्थितको संख्याको विवरण
 9. सम्बन्धित आ.व. को वार्षिक कार्यप्रगति विवरण
 10. वैदैशिक सहयोगको कार्यक्रम सञ्‍चालन गरेको भए स्थानीय तह को कार्यक्रम सञ्चालनको स्थलगत अनुगमन प्रतिवेदन

प्रक्रिया पूरा भएमा सोही दिन

रु ५०० र जरिवाना

प्र.अ./ ना.सु./ खरिदार

प्र.अ.को हकमा प्र.जि.अ. अन्यको हकमा प्र.अ.

११

४.३

संस्थाको विधान संशोधन

१.रित पूर्वकको निवेदन

२. तीन महले विधान – ३प्रति

३. नवीकरण भएको संस्थाको प्रमाणपत्र र सोको प्रतिलिपी

४. संशोधन गर्ने प्रस्ताव कुल सदस्य संख्याको दुई तिहाई साधारणसभा सदस्यहरुले पारित गरेको प्रमाणित निर्णय प्रति

५. जि.प्रशा.का. ले स्वीकृत गरेको संस्थाको विधानको प्रमाणित प्रतिलिपी

६. संशोधित विधानको PDF Format मा राखि पेश गर्ने

प्रक्रिया पूरा भएमा सोही दिन

 

प्र.जि.अ./ प्र.अ./ ना.सु./ खरिदार

प्र.अ.को हकमा प्र.जि.अ. अन्यको हकमा प्र.अ.

११

४.४

जिल्लामा संस्थाको शाखा खोल्ने

 1. रित पूर्वकको निवेदन
 2. संस्थाको कार्यसमितिको निर्णय
 3. विधानको प्रतिलिपी र दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी (नविकरण देखिने)
 4. सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस पत्र ।

प्रक्रिया पूरा भएमा सोही दिन

 

प्र.जि.अ./ प्र.अ./ ना.सु./ खरिदार

प्र.अ.को हकमा प्र.जि.अ. अन्यको हकमा प्र.अ.

११

 1. अन्य

५.१

नाबालक परिचयपत्र

 1. तोकिएको ढाँचामा स्थानीय तहको सिफारिस
 2. बाबु र आमाको ना.प्र.प. , आमाबाबुको विवाहदर्ता
 3. नाबालकको जन्मदर्ता प्रमाणपत्र र शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र
 4. फोटो ३ प्रति

प्रक्रिया पूरा भएमा सोही दिन

रु १० को टिकट

प्र.अ./ ना.सु./ खरिदार

प्र.अ.को हकमा प्र.जि.अ. अन्यको हकमा प्र.अ.

११

५.२

कार्यक्रमको अनुमति एवम् सुरक्षा व्यवस्था

 1. यस कार्यालयमा दर्ता भएको संस्था भए दर्ता एवम् नवीकरण भएको विवरण देखिने कागजातको प्रतिलिपी सहित कार्यक्रमको विस्तृत विवरण उल्लेख भएको पत्र वा निवेदन
 2. सम्बन्धित वडा कार्यालय वा स्थानीय तह वा अन्य निकायको सिफारिस लिनुपर्ने भएमा सो समेत संलग्‍न राख्‍ने ।

प्रक्रिया पूरा भएमा सोही दिन

रु १० को टिकट

प्र.अ./ ना.सु./ खरिदार

प्र.अ.को हकमा प्र.जि.अ. अन्यको हकमा प्र.अ.

११

५.३

UAV/DRONE उडानको अनुमति

 1. नेपाल नागरिक उडडयन प्राधिकरणमा ड्रोन दर्ता भएको प्रमाणपत्र
 2. मानवरहित हवाई उपकरण उडान सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ मा उल्लेखित सम्पूर्ण कागजातहरु सहितको निवेदन/ पत्र

प्रमाण पुगेमा सोही दिन

शुल्क नलाग्‍ने

प्र.जि.अ./ प्र.अ./ ना.सु./ खरिदार

 

११

५.४

विस्फोटक पदार्थ आयातको सिफारिस

विस्फोटक पदार्थको आयात, ओसारपसार, सञ्‍चय, प्रयोग सम्बन्धि इजाजत प्रदान गर्ने कार्यविधि,२०७३ बमोजिमको प्रक्रिया

प्रमाण पुगेमा सोही दिन

शुल्क नलाग्‍ने

प्र.जि.अ./ प्र.अ./ ना.सु./ खरिदार

 

११

५.५

रसायनिक पदार्थ आयातको सिफारिस

रसायनिक पदार्थको आयात, ओसारपसार, सञ्‍चय, प्रयोग सम्बन्धि इजाजत प्रदान गर्ने कार्यविधि, २०७३ बमोजिमको प्रक्रिया

प्रमाण पुगेमा सोही दिन

शुल्क नलाग्‍ने

प्र.जि.अ./ प्र.अ./ ना.सु./ खरिदार

 

११

५.६

अनियमितता एवम् भ्रष्टाचारजन्य कार्य उपर उजुरी

 1. सम्बन्धित निवेदकले आफ्नो पहिचान खुल्ने कागजात समेत संलग्‍न गरी कुन निकाय वा संस्थामा, कसले के कस्तो अनियमितता वा भ्रष्टाचार सम्बन्धी कार्य गरेको हो खुलेको निवेदन
 2. अनियमितता वा भ्रष्टाचार गरेको आधार वा प्रमाणहरु भए सो सम्बन्धी कागजात ।

विषयको गम्भिरता हेरी आफै हेर्ने वा अदुअआमा पठाउने

रु १० को टिकट

प्र.जि.अ./ प्र.अ./ ना.सु./ खरिदार

प्र.अ.को हकमा प्र.जि.अ. अन्यको हकमा प्र.अ.

११

५.७

हातहतियार नविकरण

सक्‍कल इजाजत पत्र सहित निर्धारित ढाँचामा निवेदन

 

सोही दिन

रु १० को टिकट र नियमावली अनुसारको दस्तुर

प्र.अ./ ना.सु./ खरिदार

प्र.अ.को हकमा प्र.जि.अ. अन्यको हकमा प्र.अ.

११

५.८

हातहतियार नामसारी

 1. निर्धारित ढाँचाको निवेदन
 2. नागरिकताको प्रमाणपत्र
 3. स्थानीय तहको सिफारिस
 4. प्रहरी सर्जमिन मुचुल्का
 5. हतियार इजाजतपत्र
 6. हकदावी छोडेको कागज

आवश्यक जाँचबुझ सकेको भोलिपल्ट

रु १० को टिकट

प्र.जि.अ./ प्र.अ./ ना.सु./ खरिदार

प्र.अ.को हकमा प्र.जि.अ. अन्यको हकमा प्र.अ.

११

५.९

हातहतियार इजाजतपत्रको प्रतिलिपी

 1. ना.प्र.प. को प्रतिलिपी र ईजाजत नम्बर सहितको निवेदन
 2. हराएको ईजाजतपत्रको हकमा प्रहरीको सिफारिस पत्र

आवश्यक जाँचबुझ सकेको भोलिपल्ट

रु १० को टिकट

प्र.अ./ ना.सु./ खरिदार

प्र.अ.को हकमा प्र.जि.अ. अन्यको हकमा प्र.अ.

११

५.१०

शान्ति सुरक्षाको निवेदन सम्बन्धी / गुनासो वा ठाडो उजुरी सम्बन्धी

ना.प्र.प. वा निजको पहिचान दिने कागजात संलग्न गरी मनासिव व्यहोरा खुलेको निवेदन

तुरुन्त

रु १०को टिकट

प्र.अ./ ना.सु./ खरिदार

प्र.अ.को हकमा प्र.जि.अ. अन्यको हकमा प्र.अ.

११

५.११

आदिवासी/ जनजाती, मधेसी, दलित, मुस्लिम सिफारिस

ना.प्र.प. को प्रतिलिपी, स्थानीय तहको सिफारिस सहित तोकिएको ढाँचाको निवेदन

सोही दिन

रु १० को टिकट

प्र.अ./ ना.सु./ खरिदार

 

११

पछिल्लो अपडेट गरिएको : 2079-07-11 19:40:17

© सर्वाधिकार सुरक्षित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, महोत्तरी

Powered By: ProActive Developers